Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Secure and Safe Internet of Things» - «SerIoT»
[ΙΠΤΗΛ-17736] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17736

Αρ. πρωτ. 17736/ 11-06-2018
ΑΔΑ: Ψ4ΒΦ469ΗΡ8-ΕΞΥ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Προδιαγραφές, έρευνα και ανάπτυξη των επιμέρους δομικών στοιχείων αλλά και του τελικού ενοποιημένου συστήματος του έργου. Συμμετοχή στις δραστηριότητες (μελέτη & υλοποίηση) για την ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης, ασφάλειας και μετριασμού επιθέσεων του IoT δικτύου καθώς και στις δραστηριότητες αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων στο ΙοΤ δίκτυο, αλλά και με τη βιβλιογραφική μελέτη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των υποσυστημάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP4 του έργου, ενώ θα επεκτείνονται αρχικά και στις δραστηριότητες μελέτης και ανάπτυξης των πακέτων εργασίας WP7 & WP9.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

  • Την έρευνα σχετικά με τεχνολογίες ευφυών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης ανίχνευσης συνδυαστικά σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας του δικτύου και μετριασμού των επιθέσεων εντός του δικτύου, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και εκθέσεις προόδου του WP4.
  • Τη συμμετοχή στις δραστηριότητες πιστοποίησης και επιστημονικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιος).