Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Future business models for the Efficient recovery of Natural and Industrial secondary resources in extended supply chains contexts» - «FENIX»
[8981] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
09 Φεβ 2018


Θέρμη, Φεβρουάριος 09, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ. 

8981/09-02-2018

ΑΔΑ: ΩΡΜ4469ΗΡ8-ΠΩΓ

Κωδικός Θέσης:

10/2018
Ειδικότητα:

Πληροφορική

Αντικείμενο  Έργου:

Συμμετοχή στη διερεύνηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για την ανακύκλωση και την δευτερογενή παραγωγή, έχοντας τον χρήστη στο επίκεντρο της διαδικασίας. Συμμετοχή στην ανάπτυξη της πλατφόρμας διαδικτυακής αγοράς (marketplace) του έργου FENIX αλλά και στη διαδικασία διάχυσης αυτής. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του πλάνου αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και στη σύνταξη τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη διερεύνηση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για την ανακύκλωση και τη δευτερογενή παραγωγή, έχοντας τον χρήστη στο επίκεντρο της διαδικασίας, πάνω στα οποία θα βασιστεί όλο το επιχειρηματικό πλάνο του έργου. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται επίσης να ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διαδικτυακής αγοράς (marketplace) του FENIX, η οποία θα βασίζεται στα επιχειρηματικά μοντέλα που προαναφέρθηκαν. Επίσης αναμένεται να συνδράμει στην ανάπτυξη της διεπαφής με την πλατφόρμα σε διαφορετικές συσκευές όπως PDA, Smart phones, Η/Υ. Τέλος, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και με τη διάδοση της διαδικτυακής αγοράς (marketplace) στους δυνητικούς χρήστες.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 5, 7, 8 και 9 του έργου και συγκεκριμένα στα πλαίσια των παραδοτέων: D5.1 Affective and Persuasive HMI concepts and models, D5.2 Marketplace, tools and social media integration και D7.4 Report on dissemination activities, D8.1& D8.2 Exploitation Plan (first and final version), D9.1 First Periodic Activity Report, D9.2 Final Technical Report
Διάρκεια:

10 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, Αιγιαλείας 52, 15125, Μαρούσι, Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-02-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52 -3ος όροφος
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2111069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)