Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «CROCODILE 2»
[20E/18 - 9179] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
22 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 22, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ. 

9179/22-05-2018

ΑΔΑ: 611Μ469ΗΡ8-8ΜΕ

Κωδικός Θέσης:

20E/2018
Ειδικότητα:

Προγραμματιστής/Πληροφορικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικός Λογισμικού ή Μαθηματικός ή Φυσικός

Αντικείμενο  Έργου: Υποστήριξη λειτουργίας Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (NAP) δεδομένων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω:

  • Έλεγχος ορθής λειτουργίας και θέση σε λειτουργία του NAP
  • Λειτουργία διεπαφών NAP σε δεδομένα από Ευφυή Συστήματα Μεταφορών με άλλα σημεία πρόσβασης και πληροφοριακά συστήματα
  • Έλεγχος ορθής ανταλλαγής δεδομένων στο NAP
  • Δοκιμαστική λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ4 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

  • Π4.3.1:Έκθεση και εγχειρίδιο λειτουργίας NAP – 1η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
  • Π4.3.2:Έκθεση και εγχειρίδιο λειτουργίας NAP – 2η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
  • Π4.3.3:Έκθεση και εγχειρίδιο λειτουργίας NAP – 3η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
  • Π4.3.4:Έκθεση και εγχειρίδιο λειτουργίας NAP – Τελική Έκθεση (τεχνική έκθεση)
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-06-2018 και ώρα 11:30 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)