Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Secure and Safe Internet of Things» - «SerIoT»
[ΙΠΤΗΛ-17720] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17720

Αρ. πρωτ. 17720/ 11-06-2018
ΑΔΑ: ΩΨΦΖ469ΗΡ8-ΔΩΣ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Έρευνα και ανάπτυξη των επιμέρους δομικών στοιχείων αλλά και του τελικού ενοποιημένου συστήματος του έργου που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών και τον προγραμματισμό των ελεγκτών SDN. Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην αποκεντρωμένη ευφυία με τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. Συμμετοχή στις δραστηριότητες (μελέτη & υλοποίηση) για την ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης, ασφάλειας και μετριασμού επιθέσεων του IoT δικτύου καθώς και στις δραστηριότητες αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ελέγχου ασφαλείας, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων στο ΙοΤ δίκτυο, αλλά και με τη βιβλιογραφική μελέτη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των υποσυστημάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP4 & WP5 του έργου, ενώ θα επεκτείνονται αρχικά και στις δραστηριότητες ανάπτυξης ενός αυτοματοποιημένου διεισδυτικού ελέγχου ασφαλείας του πακέτου εργασίας WP2.
Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

  • Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση του αυτοματοποιημένου διεισδυτικού τεστ, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP2.
  • Το σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας συνδυαστικά σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας του δικτύου καθώς με ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυιών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης ανίχνευσης και του μετριασμού των επιθέσεων εντός του δικτύου. Τέλος θα παρέχει έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP4.
  • Βιβλιογραφική μελέτη για τα Honeypots και ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων, χαμηλών απαιτήσεων, για την ανίχνευση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς. Τέλος θα παρέχει έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP5.
Διάρκεια:

05 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο).