Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Future business models for the Efficient recovery of Natural and Industrial secondary resources in extended supply chains contexts» - «FENIX»
[9160] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
14 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 14, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ. 

9160/14-05-2018

 ΑΔΑ: 6ΣΠΜ469ΗΡ8-ΟΛ6

Κωδικός Θέσης:

30/2018
Ειδικότητα:

 Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Συμμετοχή στην ανάπτυξη πιλοτικών δοκιμών βιώσιμων διαδικασιών παραγωγής και σχεδιασμού προϊόντων στο πλαίσιο του έργου FENIX προκειμένου για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αυτών. Υποστήριξη αξιολόγησης των παραγόμενων πιλοτικών προϊόντων έχοντας τον τελικό χρήστη στο επίκεντρο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη σύνταξη των προδιαγραφών για την παραγωγή, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προϊόντων που θα παραχθούν πιλοτικά στο έργο. Επίσης, αναμένεται να συνδράμει στην παραγωγή σχεδιαστικών/ βιομηχανικών διαγραμμάτων για την αποτύπωση των προδιαγραφών της πειραματικής κατασκευής των προϊόντων. Συμμετοχή στη διαμόρφωση και την ανάλυση των δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας (KPIs) με βάση την ανατροφοδοτούμενη πληροφόρηση από τους τελικούς χρήστες.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 3 και 5 του έργου και συγκεκριμένα στα πλαίσια των παραδοτέων: D3.1 Simulation of assembly disassembly Processes, D3.2 Assembly-disassembly pilot station development, testing and optimization, D3.3 Lab-scaled materials recovery process experimental test, D3.4 Materials recovery pilot plant reconfiguration, testing and optimization, D5.1 Consumer involvement strategies and tools specifications.
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, οδός Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αιγιαλείας 52 – 3ος όροφος

151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο  211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κ. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)