Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δυναμική Δρομολόγηση Διασυνδεδεμένων Οχημάτων και Έξυπνων Φαναριών Κυκλοφορίας» και κωδικό MIS 5030207
[59/2018 - 9546] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
03 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 03, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

59/2018

Αρ. πρωτ. 9546/03-12-2018
ΑΔΑ: 6ΖΚ3469ΗΡ8-0ΞΦ
Ειδικότητα:

Οικονομολόγος

Αντικείμενο  Θέσης:

Αξιολόγηση αλγοριθμικών στοιχείων για τη δρομολόγηση στόλου επαγγελματικών
οχημάτων. Οικονομική ανάλυση πιλοτικής εφαρμογής ευφυούς συστήματος δρομολόγησης
οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετέχει στην οικονομική ανάλυση των
στοιχείων του αλγορίθμου με σκοπό τη βέλτιστη δρομολόγηση στόλου επαγγελματικών
οχημάτων στο οδικό δίκτυο του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Επίσης, θα συμμετέχει
στην ανάλυση της πιλοτικής εφαρμογής που περιλαμβάνει την εγκατάσταση ευφυούς
συστήματος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, θα εξετάσει τα οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν μέσω του συστήματος δρομολόγησης τόσο για συμβατικά όσο και για
οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον (π.χ. ηλεκτρικά) μελετώντας τα αποτελέσματα της
πιλοτικής εφαρμογής.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του
έργου:
Ενότητα Εργασίας 2: Ανάπτυξη Αλγορίθμων Δρομολόγησης
Ενότητα Εργασίας 5: Πιλοτική Εφαρμογή
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Παράρτημα Αθήνας του ΕΚΕΤΑ, στην οδό Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-12-2018 και ώρα 17:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52- 3ος όροφος
151 25, Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. 211 10 69 599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr