Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «CROCODILE 2»
[18E/18 - 9177] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
22 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 22, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ. 

9177/22-05-2018

ΑΔΑ: Ψ4ΕΟ469ΗΡ8-Μ0Χ

Κωδικός Θέσης:

18E/2018
Ειδικότητα:

Προγραμματιστής ή Πληροφορικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικός Λογισμικού ή Μαθηματικός ή Φυσικός

Αντικείμενο  Έργου: Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης λειτουργίας Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (NAP) δεδομένων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορώνν
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Ανάπτυξη τυποποιημένων διεπαφών, συστημάτων και πιλοτικών εφαρμογών για το NAP σε δεδομένα από Ευφυή Συστήματα Μεταφορών με άλλα Σημεία Πρόσβασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Προσδιορισμός και προδιαγραφές αναγκαίου εξοπλισμού όπως αυτός περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο του έργου
 • Υποστήριξη στην εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού όπως αυτός περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο του έργου
 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής Εθνικού Σημείου Πρόσβασης σε δεδομένα από Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας ΠΕ3 και ΠΕ4 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

 • Π3.2.1:Τεχνική έκθεση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού διεπαφών – 1η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π3.2.2:Τεχνική έκθεση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού διεπαφών – 2η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π3.2.3:Τεχνική έκθεση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού διεπαφών – 3η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π3.2.4:Τεχνική έκθεση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού διεπαφών – Τελική Έκθεση (τεχνική έκθεση)
 • Π4.1.1:Αρχιτεκτονική NAP – 1η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π4.1.2:Αρχιτεκτονική NAP – 2η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π4.1.3:Αρχιτεκτονική NAP – 3η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π4.1.4:Αρχιτεκτονική NAP – Τελική Έκθεση (τεχνική έκθεση)
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-06-2018 και ώρα 11:30 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)