Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities» - «IRIS»
[17160]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
09 Φεβ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 09, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αρ. πρωτ.:

17160 / 09-02-2018

Κωδικός Θέσης: 17160
ΑΔΑ: 64ΒΦ469ΗΡ8-599
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα 

Αντικείμενο  Έργου:

Τεχνική παρακολούθηση και στρατηγικός συνδυασμός ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πλαίσια των τεχνικών λύσεων που θα υλοποιηθούν στο έργο.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με  την τεχνική παρακολούθηση του έργου με στόχο την επιτυχή επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων του έργου και την παράδοση των αντίστοιχων ενδιάμεσων αναφορών και παραδοτέων. Πιο συγκριμένα, θα είναι υπεύθυνος για την στρατηγική επιλογή, συνδυασμό και αξιοποίηση των διαφόρων ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων και τεχνικών λύσεων που πρόκειται να εφαρμοστούν στις πιλοτικές εγκαταστάσεις στις 3 πόλεις-φάρους του έργου, επιδιώκοντας την βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση των πόρων των εκάστοτε ενεργειακών συστημάτων, συνδυάζοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνεργατικά μοντέλα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθεί τεχνικά όλες τις φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης των απαιτούμενων τεχνικών εργαλείων και ενεργειακών συστημάτων, να συμβάλει στην παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης των πιλοτικών εφαρμογών στις 3 πόλεις-φάρους του έργου, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση σε θέματα ενεργειακών συστημάτων και ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διάρκεια: 06  μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-02-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο  2311 257758 ή στο email: thanasic@iti.gr (κ. Αθ. Τρυφερίδης).