Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή / ΝΑΝΟΠΟΛ» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02663
[763Ε - 5120] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
14 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 14, 2018 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

763Ε

Αρ. Πρωτ.: 5120 / 14-12-2018
ΑΔΑ: 6Ν0Ν469ΗΡ8-1Δ2
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

Συντονισμός και καθοδήγηση της Ερευνητικής Ομάδας του Έργου για την υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ) και των παραδοτέων (Π) του έργου

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στα πλαίσια των εξής Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ) του έργου:

ΕΕ2: Ανάπτυξη νανοσύνθετων μεμβρανών ιοντοεναλλαγής

ΕΕ3: Ανάπτυξη ηλεκτροχημικής διεργασίας επεξεργασίας νερού εργαστηριακής κλίμακας

EE4: Μελέτη προσομοίωσης της διεργασίας και σχεδιασμός ανακλιμάκωσης

EE5: Ανακλιμάκωση της διεργασίας και αποτίμηση της λειτουργίας πιλοτικής μονάδας

 

Και ειδικότερα των κάτωθι Παραδοτέων (Π) του έργου:

Π3: Τεχνικές ενσωμάτωσης των νανοδομών άνθρακα σε αγώγιμα πολυμερή για την ανάπτυξη νανοσύνθετων ηλεκτροδίων

Π4: Βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των νανοσύνθετων μεβρανών ιοντοεναλλαγής

Π5: Κατασκευή ηλεκτροδίων βασισμένων στις νανοσύνθετες μεμβράνες ιοντοεναλλαγής

Π6: Ανάπτυξη της ηλεκτρ/κής διεργασίας επεξεργασίας νερού εργαστηριακής κλίμακας

Π7: Μελέτη προσομοίωσης της διεργασίας με τη χρήση πρότυπων νανοσύνθετων ηλεκτροδίων

Π8: Ανακλιμάκωση της διεργασίας

Π9: Αποτίμηση της λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας

Διάρκεια:

1 μήνας

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-12-2018 και ώρα 10:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498 165 ή στο email: pladis@cperi.certh.gr  (κος. Π. Πλαδής).