Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» - «SMILE»
[632Ε - 4746] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
23 Μαΐου 2018


Αθήνα, Μάιος 23, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

632Ε

Αρ. πρωτ. 4746/23-05-2018
ΑΔΑ: Ψ06Γ469ΗΡ8-72Λ
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:
Σχεδιασμός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος παραγωγής, διανομής και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας σε αποκεντρωμένες περιοχές.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Μεθοδολογική οριοθέτηση των κοινωνικo-οικονομικών μελετών και Σχεδιασμός και μοντελοποίηση ηλεκτροχημικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 6.3 και 8.3 του έργου αντίστοιχα και συγκεκριμένα του παραδοτέου D6.3: ‘Methodological framework for conducting socio-economic studies’ και του D8.3: “Report on minutes-based power loss management towards a 100% RES island”.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη μοντελοποίηση ηλεκτροχημικών μεθόδων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και άλλων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την πρόβλεψη των ενεργειακών αναγκών και την κοινωνικο-οικονομική αποτίμηση τέτοιων λύσεων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι - Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 08-06-2018 και ώρα 12:30  μ.μ.


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κ. A. Διάφα)