Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «LIFE 16 CCM/GR/000044, Low-cost, carbon positive bioethanol production with innovative Green Floating Filters in multiple water bodies.» - «LIFE BIOMASS C+»
[711Ε - 4968] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
05 Νοε 2018


Αθήνα, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

711Ε

Αρ. πρωτ. 4968 / 05-11-2018
 ΑΔΑ: ΨΖΧΙ469ΗΡ8-ΝΛΣ
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Δράσεις φύτευσης, εγκατάστασης, συγκομιδής και ελέγχου υδροκαλλιεργειών σε πιλοτική κλίμακα.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας
ACTION C.1: Installation of GFFs in all areas
ACTION C.3: Replication and future applications
ΑCTION D1: Project performance indicators
ACTION E1: General dissemination
ACTION E2: Information and awareness raising for general public
του έργου και αφορούν δράσεις φύτευσης, εγκατάστασης, συγκομιδής και ελέγχου υδροκαλλιεργειών σε πιλοτική κλίμακα τα οποία ενσωματώνονται στις παρακάτω εκθέσεις έργου:
• Report on results obtained in the field trials throughout the project
• Report on replication of GFF with third parties
• Project specific indicators table (continuous update)
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι, Αττική

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2018 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125, Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).