Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «OPTATHOMER: Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Αthomer”» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00461
[715Ε - 4973] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
05 Νοε 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

715Ε

Αρ. Πρωτ.: 4973 / 05-11-2018
ΑΔΑ: ΩΡΑΜ469ΗΡ8-ΦΔΛ
Ειδικότητα:

Χημικός 

Αντικείμενο  Θέσης:
  • Σχεδιασμός πειραματικών ακολουθιών και καθοδήγηση έρευνας που αφορά στην πειραματική και θεωρητική μελέτη ηλεκτροδίων και ηλεκτρολυτών/μεμβρανών με την βοήθεια ηλεκτροχημικών τεχνικών χαρακτηρισμού (ηλεκτροχημική φασματοσκοπία εμπέδησης, EIS κ.α.)
  • Καθορισμός προδιαγραφών και σχεδιασμός του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου της γραμμής παραγωγής καθώς και του συστήματος in-situ παρακολούθησης της αγωγιμότητας των μεμβρανών
  • Συμβολή στην επιστημονική διαχείριση έργου (σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και παραδοτέων, συμμετοχή στης συναντήσεις του έργου, συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων).
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο και συγκεκριμένα:

(α) Τον καθορισμό προδιαγραφών και την σχεδίαση των υποσυστημάτων της γραμμής παραγωγής που αφορούν σε: έλεγχο και αυτόματη διόρθωση ροών διαλυμάτων του συστήματος,  μέτρηση της σύστασης (αγωγιμότητας, pH) των διαλυμάτων και αυτόματης αλλαγής ή διακοπής των ροών, παρακολούθηση/καταγραφή του διερχόμενου ρεύματος και διόρθωσή του όταν αυτό αποκλίνει από την βέλτιστη τιμή του και προγραμματισμό διακοπής της διεργασίας πέραν καθορισμένης περιοχής τιμών.

(β) την πειραματική και θεωρητική μελέτη των ιδιοτήτων των μεμβρανών και τον σχεδιασμό και ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος ταυτόχρονης μέτρησης ηλεκτροχημικής εμπέδησης (EIS) σε ομάδα μεμβρανών και διαχωριστικών κατά τη διάρκεια της ηλεκτροδιάλυσης, μετά από την διακοπή προβληματικής διεργασίας αλλά και για την in situ παρακολούθηση της κατάστασης-αγωγιμότητας των μεμβρανών κατά τη διάρκεια της ηλεκτροδιάλυσης.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:

ΕΕ3: Αυτοματοποίηση της διεργασίας ηλεκτροδιάλυσης

Παραδοτέα:

Π 2. Σύστημα ελέγχου ροών

Π 4. Σύστημα παρακολούθησης σύστασης

Π 6. Σύστημα καταγραφής και ελέγχου ρεύματος

ΕΕ4: Έλεγχος κατάστασης μεμβρανών

Παραδοτέα:

Π 7. Σύστημα ΕΙS ελέγχου αγωγιμότητας ομάδας μεμβρανών ex situ

Π 13. Σύστημα EIS in situ ελέγχου αγωγιμότητας ομάδας μεμβρανών

Π 20. Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-11-2018 και ώρα 14:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα Αθηνά Μοσχοπούλου, τηλ.  2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr.