Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Contributing to a well-reasoned set of Airworthiness Standards for mass-market drones» - «AW-DRONES»
[61/2018 - 9549] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
03 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριου 03 27, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

61/2018

Αρ. πρωτ. 9549/03-12-2018
  9ΘΙΜ469ΗΡ8-ΜΦΑ
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης
Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Συμμετοχή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση δομημένων τεχνικών
κανόνων, προτύπων και διαδικασιών, των κριτηρίων αξιολόγησης και επικύρωσης τους με τα
εμπλεκόμενα μέρη για Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα (ΜΕΙΟ/DRONES) μελετώντας
τις διαδικασίες επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων που συλλέγονται (β) Συμβολή
στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης γενικών αλλά και ειδικών τεχνικών
προτύπων (όπως πρότυπα ασφαλείας, εκπομπές θορύβου κοκ), κανόνων και διαδικασιών
Drones και αξιολόγηση τους (γ) Συμμετοχή στην αναγνώριση και επικύρωση προτύπων
μέσω αλληλεπίδρασης με τα εμπλεκόμενα μέρη στον τομέα των Μη Επανδρωμένων
Ιπτάμενων Οχημάτων (δ) Συμμετοχή στις διαδικασίες ενημέρωσης της EASA-European
Aviation Safety Agency ως προς τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου (ε) Συμμετοχή σε
δράσεις δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να μελετήσει τις διαδικασίες επεξεργασίας και
διαχείρισης των δεδομένων που συλλέγονται από Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα
(ΜΕΙΟ/DRONES). Συγκεκριμένα, θα συμβάλλει στην αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης γενικών και ειδικών τεχνικών προτύπων και στην επικύρωσή τους μέσω
συναντήσεων εργασίας με τα εμπλεκόμενα μέρη της βιομηχανίας των DRONES, και επιπλέον
θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης τους. Τα αποτελέσματα αυτά, θα
ενσωματώνονται σε επίπεδο έργου και θα παρουσιάζονται στην European Aviation Safety
Agency, με τη ενεργή και διαδραστική συμμετοχή του υποψηφίου. Τέλος, θα συμμετάσχει
σε δράσεις δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2, 3, 4, 5 και 7
του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων: D2.3 Methodology for structuring and
assessment of technical standards and related rules and procedures, D3.1-3.3 State-of-the
art of mass-market drones standards D4.1-4.3 AW-Drones proposed standards, D5.6 Final
recommendations for EASA, D7.4 Final Dissemination Report
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-12-2018 και ώρα 17:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52 – 3ος όροφος
151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κ. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)