Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «CROCODILE 2»
[15E/18 - 9162] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
14 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 14, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ. 

9162/14-05-2018

ΑΔΑ: 96ΧΟ469ΗΡ8-ΩΦΧ

Κωδικός Θέσης:

15E/2018
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:
Υποστήριξη για τη δημιουργία εθνικών φορέων και οργάνων και υποστήριξη στη σύσταση τεχνικής γραμματείας καινοτομίας και στην αναγνώριση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:

  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία εθνικών φορέων και οργάνων
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη δημιουργία εθνικού implementation body & access point
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία τεχνικής γραμματείας καινοτομίας για τον προσδιορισμό γενικών κατευθύνσεων, συστάσεων απαιτήσεων για μελλοντικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα αναπτυχθούν αξιοποιώντας τα δεδομένα του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

  • Π2.1.1:Έκθεση σχεδίου για α) την ανάπτυξη της δομής λειτουργίας, των περιγραμμάτων θέσεων και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας και β) τις λειτουργίες, την πρόσβαση και τους όρους χρήσης του NAP – 1η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
  • Π2.1.2:Έκθεση σχεδίου για α) την ανάπτυξη της δομής λειτουργίας, των περιγραμμάτων θέσεων και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας και β) τις λειτουργίες, την πρόσβαση και τους όρους χρήσης του NAP – 2η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
  • Π2.1.3:Έκθεση σχεδίου για α) την ανάπτυξη της δομής λειτουργίας, των περιγραμμάτων θέσεων και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας και β) τις λειτουργίες, την πρόσβαση και τους όρους χρήσης του NAP – 3η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
  • Π2.1.4:Έκθεση σχεδίου για α) την ανάπτυξη της δομής λειτουργίας, των περιγραμμάτων θέσεων και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας και β) τις λειτουργίες, την πρόσβαση και τους όρους χρήσης του NAP – Τελική Έκθεση (τεχνική έκθεση)
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)