Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase-Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture» - «ROLINCAP»
[576Ε - 4577] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
12 Φεβ 2018


Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

576Ε

Αρ. πρωτ. 4577/12-02-2018
ΑΔΑ: 72ΕΞ469ΗΡ8-ΥΧΠ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Μελέτη και Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων διεργασιών δέσμευσης CO2. με χρήση προηγμένων υλικών.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη μελέτη των φαινομένων δέσμευσης του CO2 σε πιλοτική μονάδα χημικής απορρόφησης και με την επεξεργασία των εν λόγω πειραματικών αποτελεσμάτων. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί την πορεία της πειραματικής διαδικασίας και να επεμβαίνει με βελτιώσεις και αλλαγές όταν αυτό απαιτείται.
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κα. Αχίλλα Θωμαΐδα)