Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems» - «FORTIKA»
[ΙΠΤΗΛ-17423] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Απρ 2018


Θέρμη, Απρίλιος 13, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17423

Αρ. πρωτ. 17423 / 04-04-2018
ΑΔΑ: 6ΜΨΝ469ΗΡ8-1Υ4 
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Το ερευνητικό έργο FORTIKA στοχεύει τόσο στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε κινδύνους και απειλές του κυβερνοχώρου όσο και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνο-ασφάλειας, ενώ παράλληλα τις απαλλάσσει από περιττές και δαπανηρές προσπάθειες εντοπισμού, απόκτησης και εφαρμογής των ενδεδειγμένων λύσεων.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση και συντονισμό του έργου. Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή του στη διαμόρφωση και τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής τόσο των επιμέρους δομικών στοιχείων αλλά και του τελικού ενοποιημένου συστήματος του έργου. Συμμετοχή στις δραστηριότητες (μελέτη & υλοποίηση) για την ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης, ασφάλειας και μετριασμού επιθέσεων του IoT δικτύου.Τέλος αναμένεται η ενασχόληση του/της με την σχεδίαση & ανάπτυξη των αλγορίθμων και συστημάτων για την επικουρική λήψη αποφάσεων, του συστήματος απεικόνισης και αναλυτικής SIEM καθώς και τις σχετικές δραστηριότητες ολοκλήρωσης, αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του συστήματος.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-04-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 2311/257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αν.)